Skip links

GEO

FIELDSIGHT – PALVELUKUVAUS

Kiitos kiinnostuksestasi FIELDSIGHT palvelua kohtaan. Palvelun tuottaa Wizense Oy (myöh. “Palveluntarjoaja”).

PALVELUN SISÄLTÖ

FIELDSIGHT palvelussa (myöh. ”Palvelu”) Asiakas saa käyttöönsä pilvipohjaisen palvelun ydinliiketoimintaansa koskevan kentältä kerätyn verkon paikkatiedon rakennussuunnitelmavertailua varten.

Palvelu on kentältä kerätyn sijaintitiedon (GNSS x,y,z, kaapelin laskusyvyys,suojausluokka) prosessointia, välitystä, esitystä sekä vertailua tekevä palvelu, joka voi toteuttaa Asiakkaalle räätälöidyn sisältökokonaisuuden hänen antamiensa tietojen perusteella.

Palvelu ei anna lainopillisen asiantuntijan ohjeita, suosituksia tai ohjeita siitä kuinka tietty laki, asetus tai viranomaisen määräys vaikuttaa Asiakkaan toimintaan tai kuinka asiakkaan tulisi toimia täyttääkseen lainsäädännön tai viranomaisten vaatimukset. 

Palveluntarjoaja pyrkii siihen, että Palvelun toteuttama sisältökokonaisuus kattaa kaikki oleelliset verkonrakennuksen kannalta keskeiset tiedot, mutta Palvelun toteuttama kokonaisuus on riippuvainen Asiakkaan antamista tiedoista ja sellaisenaan se voi sisältää puutteita. Palvelu ei korvaa lainopillisen asiantuntijan neuvoja ja ohjeita. Palveluntarjoaja suosittelee aina käyttämään asiantuntijoita arvioitaessa lakien, asetusten ja määräysten vaikutusta ja velvoittavuutta omassa toiminnassa.

PALVELUN SAATAVUUS

Palvelu on lähtökohtaisesti käytettävissä jatkuvasti. Palveluntarjoajan pyrkimyksistä huolimatta Palvelussa saattaa olla väliaikaisia tai lyhytkestoisia keskeytyksiä johtuen mm. ylläpidosta, asennuksista, yleisistä järjestelmän tai tietoliikenneyhteyksien toimintahäiriöistä tai ns. ylivoimaisesta esteestä. Käyttäjälle ei taata häiriötöntä pääsyä Palveluun eikä jatkuvaa ja häiriötöntä saatavuutta. Lähtökohtaisesti palvelun tuottajan palvelu on suunniteltu, niin että se on aina saatavilla ja mitään kerättyä tietoa ei pääse häviämään.

KÄYTTÄJÄTUNNUKSET JA ASIAKASTILIT

Palvelun tuottaja luo asiakastilin (Käyttötili) suoraan järjestelmän kautta, jolloin järjestelmä määrittää tilin perusasetukset ja toimittaa Käyttäjälle sähköpostiin ohjeet tilin aktivoimiseksi.

Asiakkaan käyttäjät, joilla on Asiakastilin hallintaoikeudet, hallinnoivat Asiakkaan tiliin liittyviä perusmäärittelyjä, käyttäjätilejä sekä asiakastilin tietoja.

Palveluntarjoajan ylläpitäjät voivat tarvittaessa hallinnoida kaikkien käyttäjien ja asiakkaiden tilejä sekä tileihin liittyviä perusmäärittelyjä, käyttäjätilejä, käyttöoikeuksia, alitilejä sekä asiakastilien tietoja.

TUKIPALVELUT

Palveluun sisältyy puhelin- ja sähköpostituen ongelmatilanteissa ja käyttöön liittyvissä asioissa. Neuvonta kattaa tavanomaiset asiat, jotka eivät edellytä laajamittaista tutkimus- tai selvitystyötä. Laajemmista toimeksiannoista ja niiden sisällöstä sovitaan erikseen.

Tukipalvelu sisältää mm:

 • neuvontaa ja opastusta laitteen tai palvelun käyttöön liittyen
 • opastusta ongelmatilanteissa ja toimia niiden ratkaisemiseksi

TRIAL 

Asiakkailla on mahdollisuus määräaikaiseen ja/tai kuukausittaiseen käyttöoikeuteen Palveluun (koekäyttöjakso). Palveluun tuodaan uusia asiakkaiden toivomia kehitteillä olevia ominaisuuksia. Uudet ominaisuudet tulevat osaksi palvelua ensin ns. BETA -nimikkeellä, joka tarkoittaa että omainaisuuksien toiminnallisuuksissa saattaa vielä esiintyviä puutteita. Palvelun tuottaja kehittää jatkuvasti näitä osa-alueita ja tekee korjaustoimenpiteitä uusien ominaisuuksien kehittämiseksi.

Käyttääkseen palvelua koekäyttöjakson jälkeen on Asiakkaan solmittava Toimitussopimus Palveluntarjoajan kanssa.

KOLMANSIEN OSAPUOLTEN TUOTTAMA SISÄLTÖ

Palvelu sisältää linkkejä ja yhteyksiä kolmansien osapuolten sisältöihin kuten mm. kartta-aineisto. Tällaisiin kolmansien osapuolten tuottamiin sisältöihin, heidän tarjoamiin palveluihin sovelletaan kyseisten kolmansien osapuolten käyttö- ja muita ehtoja.

MAKSUEHDOT

Sopimuksen mukaiset hinnat ovat euromääräisiä hintoja, eivätkä ne sisällä arvonlisäveroa. Arvonlisävero ja muut viranomaisten mahdollisesti määräämät verot ja maksut laskutetaan Asiakkaalta laskutushetkellä voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti.

Maksuehto on neljätoista (14) päivää netto laskun päiväyksestä lukien. Ellei toisin ole sovittu, Ellei toisin ole sovittu, Palveluntarjoajalla on oikeus laskuttaa Palvelu viimeistään silloin, kun vastuu on siirtynyt Asiakkaalle, yleensä laitteiston postituspäivänä. Jos Palvelu suoritetaan vaiheittain tai erissä, Palveluntarjoajalla on oikeus laskuttaa Palvelu vastaavasti. Jos Palvelulle on sovittu kiinteä jaksottainen palvelumaksu (kuten kuukausi- tai vuosimaksu), Palveluntarjoaja voi laskuttaa tällaisen palvelumaksun ennen sen palvelujakson alkua, johon maksu kohdistuu.

Asiakas on velvollinen suorittamaan viivästyneelle maksulle viivästyskorkoa Palveluntarjoajan kulloinkin yleisesti soveltaman viivästyskorkokannan mukaan, kuitenkin vähintään kymmenen prosentin (10 %) vuotuista korkoa.

Maksun viivästymisen tai Asiakkaan muun olennaisen sopimusrikkomuksen perusteella Palveluntarjoajalla on oikeus muun ohella keskeyttää Sopimuksen mukaisten velvoitteidensa täyttäminen, mistä Palveluntarjoajan tulee viipymättä ilmoittaa Asiakkaalle.

Ellei toisin ole nimenomaisesti sovittu, Palveluntarjoaja voi korottaa jatkuvien Palveluiden hintoja ilmoittamalla Asiakkaalle tästä kirjallisesti. Jos Asiakas ei hyväksy Palveluntarjoajan ilmoittamia uusia hintoja, Asiakkaalla on oikeus irtisanoa sopimus päättymään uusien hintojen astuessa voimaan toimittamalla kirjallisen irtisanomisilmoituksen Palveluntarjoajalle yhden (1) kuukauden kuluessa Palveluntarjoajan hinnankorotusilmoituksen päiväyksestä. Mikäli Asiakas ei irtisano sopimusta edellä kuvatun mukaisesti, uudet hinnat tulevat voimaan.

 

ASIAKASTIETOJEN KÄSITTELY JA HENKILÖTIETOJEN SUOJA

REKISTERIN PITÄJÄ

Wizense Oy

Vantaa

Leiritie 1

FI-01600 vantaa

helpdesk@wizense.com

TIETOSUOJA-ASIOIDEN YHTEYSHENKILÖ

Jussi Heiskanen (jussi (at) wizense.com). Lisätietoja henkilötietojen käsittelystä ja suojaamisesta saat sähköpostitse info@wizense.com.

ASIAKAS- JA HENKILÖTIEDOT

Asiakastiedoilla tarkoitetaan tässä palvelukuvauksessa kaikkia tietoja, jotka asiakas syöttää Palveluun sitä käyttäessään. Henkilötiedoilla tarkoitetaan kaikkia tunnistettuun tai tunnistettavissa olevaan luonnolliseen henkilöön liittyviä tietoja. Tunnistettavissa olevana pidetään luonnollista henkilöä, joka voidaan suoraan tai epäsuorasti tunnistaa erityisesti tunnistetietojen, kuten nimen, sijaintitiedon, verkkotunnistetietojen taikka yhden tai useamman hänelle tunnusomaisen fyysisen tekijän perusteella.

Asiakastiedot voivat sisältää Palvelun käyttäjiin tai muihin henkilöihin liittyviä henkilötietoja, mikäli Asiakas tällaisia tietoja Palveluun syöttää.

KÄSITELTÄVÄT HENKILÖTIEDOT

Asiakas määrittelee, mitä henkilötietoja se Palveluun syöttää, missä tarkoituksessa se niitä käsittelee ja mitä Palvelun toiminnallisuuksia se henkilötietojen käsittelyssä käyttää. Asiakkaan tulisi mahdollisuuksien mukaan välttää arkaluonteisten tai kyseessä olevien henkilöiden yksityisyyden suojaa muuten vaarantavien henkilötietojen syöttämistä Palveluun ja pyrkiä minimoimaan henkilötietojen käsittely Palvelussa tietosuojalainsäädännön edellyttämällä tavalla.

Palvelussa on mahdollista käsitellä ainakin seuraavan tyyppisiä henkilötietoja:

 • Henkilöiden yhteystietoja kuten nimi, sähköpostiosoite, käyttäjätunnus, puhelinnumero, työnantajan nimi

Henkilötiedot koskevat seuraavia rekisteröityjen henkilöiden ryhmiä:

 • Järjestelmään rekisteröityneet käyttäjät kuten asiakkaan ja kumppaneiden työntekijät ja heidän yhteistyökumppaninsa
 • Käyttäjiin tai muihin henkilöihin liittyviä henkilötietoja, mikäli Asiakas tällaisia tietoja Palveluun syöttää
 • Palvelua kehittävät ja ylläpitävät henkilöt

Tietosuojan ja -turvan ylläpidon ja kehittämiseen tarkoituksiin keräämme ja käsittelemme:

 • Käyttäjien sähköisiä tunniste- ja osoitetietoja kuten käyttäjätunnus, IP-osoite, käytetyn selaimen tyyppi ja evästeet

Tietoturvatiedot koskevat seuraavia henkilöryhmiä:

 • Kaikki palvelun käyttäjät

HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELY

Palveluntarjoaja käsittelee Asiakkaan Palveluun syöttämiä henkilötietoja voimassaolevan tietosuojalainsäädännön mukaisesti erityisesti ottaen huomioon EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (Asetus 679/2016/EU) vaatimukset.

Asiakas toimii henkilötietojen käsittelyn osalta tietosuojalainsäädännön tarkoittamana rekisterinpitäjänä ja vastaa siten henkilötietojen keräämisen lainmukaisuudesta, rekisteröityjen asianmukaisesta informoinnista, rekisteröityjen oikeuksien toteuttamisesta ja muista rekisterinpitäjälle laissa säädetyistä velvollisuuksista.

Palveluntarjoaja käsittelee henkilötietoja tietosuojalainsäädännön tarkoittamana käsittelijänä Asiakkaan toimesta ja lukuun, jotta sen on mahdollista toimittaa Palvelu Asiakkaalle Toimitus- ja Tietojenkäsittelysopimuksen mukaisesti. Palveluntarjoajan oikeus käsitellä Palveluun syötettyjä henkilötietoja perustuu aina Asiakkaan oikeuteen henkilötietojen käsitellä henkilötietoja.

Mikäli Asiakkaan toimialaan kohdistuu tietojen käsittelyyn liittyviä erityissäännöksiä, Asiakkaan tulee informoida ja ohjeistaa Palveluntarjoajaa niiden asettamista erityisistä velvoitteista.

PÄÄSY ASIAKASTIETOIHIN

Pääsy tietoihin on Asiakkaalla sekä Asiakkaan valtuuttamilla käyttäjillä ja lisäksi Palveluntarjoajan järjestelmän ylläpitoa suorittavilla henkilöillä, sekä tuki- ja neuvontatilanteissa kyseisiä palveluita tuottavilla henkilöillä.

ASIAKKAAN AVUSTAMINEN

Palveluntarjoaja avustaa Asiakasta erikseen pyydettäessä seuraavissa asioissa sikäli kun ne liittyvät Palveluun:

 • rekisteröityjen oikeuksia koskevia pyyntöjä koskevissa asioissa
 • käyttäjien lisäämistä/poistamista koskevissa asioissa
 • tietosuojaloukkausten selvittämisessä, ilmoittamista koskevissa asioissa

ALIHANKINTA

Palvelun tuottamiseksi Palveluntarjoaja hankkii sisällöntuotanto-, tietojenkäsittely- ja tietotekniikkapalveluita ulkopuolisilta sopimuskumppaneiltaan. Alihankkijoiksi hyväksytään ainoastaan luotettaviksi arvioituja tai todettuja palveluntarjoajia, jotka ovat sitoutuneet toimimaan luottamuksellisesti ja toteuttamaan tietosuoja-asetuksen mukaiset tekniset ja organisatoriset toimet henkilötietojen suojaamiseksi. Käytettävien alihankkijoiden sopivuutta arvioidaan säännöllisesti uudelleen.

Palveluun kuuluvat alihankitut palvelut voivat sisältää esim. karttatietopalveluita, neuvonta- ja tukipalveluita, yritys- ja loppukäyttäjäpalvelun käyttöönottoa ja hallintaa, tietoliikenne- ja konesalipalveluita, tietojen varmuuskopiointia, palvelinten hallintaa ja palveluiden ylläpitoa. Tiedot alihankituista palveluista ja niiden toimittajista ovat saatavissa pyydettäessä. Alihankkijoiden käyttö tapahtuu asiakkailta saadun ennakkoluvan puitteissa ja mahdollisista alihankkijoiden käytössä tapahtuvista muutoksista tiedotetaan asiakkaita.

Asiakastietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille tai viranomaisille, ellei Asiakas toisin ohjeista tai ellei laki toisin vaadi.

EVÄSTEET JA VERKKOANALYTIIKKA

Palvelun verkkosivuilla käytetään evästeitä ja verkkoanalytiikkaa. Tutustu verkkoliikenteen tietosuoja- ja evästekäytäntöihin tarkemmin osoitteessa: wizense.com/evasteet.

ASIAKASTIETOJEN FYYSINEN SIJAINTI

Konesali-, alusta- ja varmistuspalveluiden osalta laitetilat ja tietojen fyysinen sijainti on EU:ssa. Asiakastietoja ei siirretä näiden eikä muidenkaan palvelujen (huolto, tietojen palautus, tietojen tuhoaminen) yhteydessä EU:n rajojen ulkopuolelle.

ASIAKASTIETOJEN SÄILYTYSAIKA

Asiakastietoja säilytetään 180 vuorokautta sopimuksen tai käyttöjakson päättymisen jälkeen, jonka jälkeen ne poistetaan palvelusta. Lisäksi varmuuskopiot sekä lokitiedot poistetaan pysyvästi järjestelmistä 1 kuukauden kuluessa siitä, kun tiedot on poistettu palvelusta. Poistettuja tietoja ei voida palauttaa.

Palvelupyynnöt, sopimukset, tilaukset sekä muut tukipalveluun lähetetyt viestit säilytetään mahdollisten ristariitatilanteiden selvittämistä varten sopimuksen tai koekäyttöjakson päättymisen jälkeen 6kk ajan.

MAHDOLLISET TIETOSUOJALOUKKAUKSET

Mahdollisista havaituista henkilötietoihin kohdistuneista tietoturvaloukkauksista lähetetään ilmoitus sähköpostitse Asiakkaan pääkäyttäjille tai Asiakkaan Palvelussa erikseen tähän tarkoitukseen ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen.

TIETOTURVA

Tietoturvalla tarkoitetaan tässä tietojen, tietojärjestelmien ja palveluiden suojaamista siten, että niihin kohdistuvat uhat eivät aiheuta vahinkoa liiketoiminnalle tai asiakkaille. Tavoitteena on suojata tiedot ja järjestelmät asiattomalta pääsyltä ja laittomasti tai vahingossa tapahtuvalta käsittelyltä, muuttamiselta, siirtämiseltä, luovuttamiselta tai poistamiselta, pyrkien säilyttämään tietojen:

 • luottamuksellisuus – tiedot ovat vain niiden henkilöiden käytössä, joilla on siihen valtuudet
 • eheys – tiedon oikeellisuus, luotettavuus ja ajantasaisuus eivät muutu vahingossa tai tahallisesti
 • saatavuus (käytettävyys) – tieto on saatavilla ja käytettävissä silloin kun sitä tarvitaan

Näitä tietoturvaperiaatteita sovelletaan kaikkiin asiakastietoihin sisälsivät ne henkilötietoja tai eivät. Tässä kuvattujen periaatteiden lisäksi sovelletaan Palveluntarjoajan yleisiä tietoturvakäytäntöjä.

TIETOTURVAN ORGANISOINTI JA HALLINTO

Palveluntarjoajalla on nimetty henkilö, joka on vastuussa tietosuojasääntöjen ja -menetelmien koordinoimisesta ja valvonnasta. Henkilötietoa ja asiakasdataa sisältävien laitteiden ja järjestelmien ylläpidon roolit ja vastuut on määritelty ja näitä tietoja käsittelevien henkilöiden tehtävämäärittelyissä on huomioitu tietoturvaan liittyvät oikeudet, velvollisuudet ja vastuut.

HENKILÖSTÖTURVALLISUUS

Tietojen luottamuksellisuus ja työtehtävien luonne otetaan huomioon henkilöiden valinnassa. Luottamuksellisuuden säilyttämisen tärkeyttä korostetaan työsopimuksen lausekkein tai erillisen salassapitosopimuksen avulla.

FYYSINEN TURVALLISUUS

Henkilötietoa ja asiakasdataa sisältävät palvelimet sijaitsevat yleisissä pilvipalvelu(i)ssa, eikä niitä ylläpidetä yrityksen toimitiloissa.

OHJELMISTOTURVALLISUUS

Ohjelmistojen osalta pyritään varmistamaan, että käytössä on ainoastaan luotettavia ohjelmistoja ja niiden versioita, koskien käyttöjärjestelmää, tietoliikenneohjelmistoja ja sovelluksia. Ohjelmien turvallisuusominaisuuksia, kuten tunnistamis- ja suojausominaisuuksia sekä valvonta- ja lokimenettelyjä, hyödynnetään suojaamistarpeen mukaisesti.

Viruksilta ja haittakoodilta on suojauduttu keskitetysti hallitulla ja jatkuvasti päivitetillä tietoturvaohjelmistolla. Laitteet ovat jatkuvassa ylläpidossa, jossa huolehditaan käyttöjärjestelmän ja sovellusten tietoturvapäivityksistä ja valvotaan päivitysten onnistumista ja laitteiden tietoturvan tilaa. Ohjelmistolisenssien ja –sopimusten hallinnalla varmistetaan, että ohjelmistot ovat käytettävissä ja tuettuja.

TIETOLIIKENNETURVALLISUUS

Palvelun Asiakastiedot säilytetään palomuurein suojatussa käyttäjätietopalvelussa. Kaikki Palvelun yhteydet ovat suojattu SSL/TLS-salauksella.

JATKUVUUDEN JA ERITYISTILANTEIDEN HALLINTA

Tietojen varmuuskopioilta palauttamista varten on tehty suunnitelma. Palvelun toimintaa ja saatavuutta seurataan valvontaohjelmistolla. Riskit uudelleenarvioidaan tarpeen mukaan kerätyn tiedon ja kokemusten perusteella, ja ennakoivia toimenpiteitä tehdään riskien minimoimiseksi osana Palvelun ylläpito- ja kehitystyötä.

YHTEYSTIEDOT

 

MAKSUEHDOT

Sopimuksen mukaiset hinnat ovat euromääräisiä hintoja, eivätkä ne sisällä arvonlisäveroa. Arvonlisävero ja muut viranomaisten mahdollisesti määräämät verot ja maksut laskutetaan Asiakkaalta laskutushetkellä voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti.

Maksuehto on neljätoista (14) päivää netto laskun päiväyksestä lukien. Ellei toisin ole sovittu, Ellei toisin ole sovittu, Palveluntarjoajalla on oikeus laskuttaa Palvelu viimeistään silloin, kun vastuu on siirtynyt Asiakkaalle, yleensä laitteiston postituspäivänä. Jos Palvelu suoritetaan vaiheittain tai erissä, Palveluntarjoajalla on oikeus laskuttaa Palvelu vastaavasti. Jos Palvelulle on sovittu kiinteä jaksottainen palvelumaksu (kuten kuukausi- tai vuosimaksu), Palveluntarjoaja voi laskuttaa tällaisen palvelumaksun ennen sen palvelujakson alkua, johon maksu kohdistuu.

Asiakas on velvollinen suorittamaan viivästyneelle maksulle viivästyskorkoa Palveluntarjoajan kulloinkin yleisesti soveltaman viivästyskorkokannan mukaan, kuitenkin vähintään kymmenen prosentin (10 %) vuotuista korkoa.

Maksun viivästymisen tai Asiakkaan muun olennaisen sopimusrikkomuksen perusteella Palveluntarjoajalla on oikeus muun ohella keskeyttää Sopimuksen mukaisten velvoitteidensa täyttäminen, mistä Palveluntarjoajan tulee viipymättä ilmoittaa Asiakkaalle.

Ellei toisin ole nimenomaisesti sovittu, Palveluntarjoaja voi korottaa jatkuvien Palveluiden hintoja ilmoittamalla Asiakkaalle tästä kirjallisesti. Jos Asiakas ei hyväksy Palveluntarjoajan ilmoittamia uusia hintoja, Asiakkaalla on oikeus irtisanoa sopimus päättymään uusien hintojen astuessa voimaan toimittamalla kirjallisen irtisanomisilmoituksen Palveluntarjoajalle yhden (1) kuukauden kuluessa Palveluntarjoajan hinnankorotusilmoituksen päiväyksestä. Mikäli Asiakas ei irtisano sopimusta edellä kuvatun mukaisesti, uudet hinnat tulevat voimaan.

YHTEYSTIEDOT

PÄIVITYKSET

Tämä kuvaus on viimeksi päivitetty 19.3.2024.